„Активен туризъм в Странджа и Сакар”

Наименование на проекта Активен туризъм в Странджа и Сакар
Водещият партньор (име / държава) Сдружение „Бизнес център – Елхово“
Партньори Асоциация „Спортен клуб Одрин и Природата” – EDOSK

 

Приоритетна ос Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие:
Област на интервенция 1.2 Повишаване на конкурентноспособността на икономиката
Продължителност (в месеци) 12
Общ бюджет (в €) 147 844,00
Цели на проекта Главната цел на проекта е: активиране на туристическия потенциал на трансграничния район между България и Турция чрез стимулиране на активното колоездене и насърчаване на развитието на този регион.

Специфични цели:
1.Създаване на подходящи условия за регионален велотуризъм.
2. Стимулиране на развитието на туризма в трансграничния регион.
3. Популяризиране на историческото, природно и културно наследство в трансграничния район.

 

Дейности по проекта: 1.Подготовка на проекта

2.Организация на форум в Одрин, на който ще се обсъди туристическия потенциал на региона.

3. Разработени маршрути за туристически велопоходи.

4. Създаване на карта и каталог, за да се опишат маршрутите на велопоходите.

5. Изграждане на капацитета на партньорите, чрез който да се

насърчава колоезденето като туризъм

6. Организиране на промоционален трансграничен велопоход.

7. Заключителна конференция за трансграничен туризъм и обсъждане на резултатите от проекта.

 

Резултати от проекта: Двамата партньори ще разработят услуги, свързани с велосипедния туризъм в целия трансграничен район чрез обучение на водачи и доставка на оборудване.

Маршрутите за велотуризъм, описани в пътеводител и карта, ще създадат възможност за движение на хора през границата.

Форум, който ще бъде организиран като място за срещи на експерти, организации и обществени органи, за да се обсъди туристическия потенциал и да се създадат връзки за бъдещо сътрудничество. Туроператорите ще получат повече информация за атрактивни терени в трансграничната зона и ще имат нови продукти (маршрути за велотуризъм), които да  предложат.

 

Целеви групи Колоездачите от двете страни, които ще получат нови туристически продукти и ще бъдат в състояние да използват

специално оборудване, доставено в рамките на проекта, в дългосрочен план.

Туристическите агенции и оператори ще имат повече възможности, които да предложат на клиентите и повече информация за културни, природни и исторически забележителности.

Партньорските институции, които да развият техните възможности за насърчаване на туризма.

Организациите, институциите и представителите на местната власт ще осъществят връзки и сътрудничество чрез участие във форума, велопохода (ако е приложимо) и заключителната конференция.

 

 
Business Center Elhovo
For contacts:
Bulgaria, Elhovo 8700
2, Targovska Str.
tel. + 359 478 88252, fax + 359 478 88253
office@bcelhovo.org, www.bcelhovo.org
Edirne Nature Sports Club Association – EDOSK
For contacts:
Turkey, Edirne 22020
Mithat Paşa Mahallesi Kule Kapı Sokak
Hürriyet Meydanı Kirişçiler İş Merkezi Kat :3 No:14 Merkez
tel. 00905388167333
edosk22@gmail.com, www.edosk.org
 
Сайта е изготвен по Проект № 2007CB16IPO008-2011-2-098
"Активен туризъм в Странджа и Сакар"
Този сайт е изготвен с помоща на Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция.
Съдържанието публикувано в сайта е изцяло отговорност на сдружение "Бизнес център - Елхово"
и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския Съюз и Управляващия орган на програмата